Aktualności

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

6 października w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powiat Gliwicki jest członkiem tego Związku.

W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z funkcjonującym od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarki odpadami. Podkreślono, że wciąż pojawia się wiele prawnych wątpliwości dotyczących wydawania decyzji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości powyższej opłaty. Zarząd związku stwierdził, że na gruncie obecnie obowiązującego prawa trudno jednoznacznie określić i egzekwować obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie użytkowania pojemników czy stosowania selektywnej zbiórki odpadów w przypadku bloków mieszkalnych.

Zarząd związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przewiduje zmiany uprawnień organów gminy. Projekt ten odbiera organom gmin istotne uprawnienia i wpływ na możliwość realizacji zadań własnych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zmienia on bowiem procedurę tworzenia, weryfikacji i zatwierdzania taryf, które teraz będą ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Członkowie zarządu związku zwrócili również uwagę na kwestie dotyczące oświetlenia ulicznego i potrzebę jego przebudowy. W wielu przypadkach infrastruktura oświetleniowa nie jest własnością gminy, tylko przedsiębiorstwa energetycznego, to z kolei często uniemożliwia gminom przeprowadzenie modernizacji przestarzałych punktów świetlnych lub znacznie wydłuża ten proces.