Aktualności

Porozumienie z Politechniką Śląską

Porozumienie z Politechniką Śląską

Zawarte zostało Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – jedną z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

Porozumienie podpisano 23 listopada w rektoracie uczelni. Ze strony politechniki podpis pod jego treścią złożył  rektor, prof. Arkadiusz Mężyk, a ze strony szkoły – dyrektor Edyta Mierzwa. Celem Porozumienia jest objęcie przez Politechnikę Śląską  patronatu naukowego nad pyskowickim zespołem szkół, a tym samym nawiązanie kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów tej placówki oraz prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami  i naukowcami.

W ramach Porozumienia uczelnia zobowiązała się do udostępniania uczniom „Konopnickiej” swej bazy dydaktycznej – korzystania z zasobów bibliotecznych oraz laboratoryjnych. Będą oni mogli również brać udział w zajęciach uczelni, w tym w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych. Politechnika promować będzie wśród studentów możliwość pracy ze zdolnymi uczniami – na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych – a także zachęcać ich do współpracy z młodzieżą szkoły w prowadzeniu szkolnych kół zainteresowań oraz wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Z kolei szkoła zobowiązała się współpracy w zakresie odbywania przez studentów praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych. Będzie też eksponować w swych wnętrzach materiały informacyjne o uczelni oraz prowadzić działania promujące studiowanie na niej. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w Nocy Naukowców oraz innych działaniach organizowanych przez uczelnię.

- To duża radość i satysfakcja, że udało się nam doprowadzić do zawarcia tego Porozumienia – mówi Edyta Mierzwa. – Jest ono tym bardziej cenne, że od nowego roku szkolnego w naszej szkole działać będzie klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką i przedmiotami przyrodniczymi.

– Cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy ze szkołą z Pyskowic i liczymy, że jej uczniowie staną się w przyszłości naszymi studentami – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk podczas podpisywania umowy.

W spotkaniu, podczas którego podpisano Porozumienie, uczestniczyli także m.in. prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej, dr hab. Tomasz Trawiński oraz przedstawiciele uczniów i studentów: zastępca przewodniczącej Uczelnianego Zarządu Samorządu Studenckiego – Jarosław Urbanek, a także przedstawicielki Samorządu Szkolnego na czele z jej przewodniczącą, Aleksandrą Sową. Podczas rozmowy padło szereg pomysłów na współdziałanie środowiska studenckiego i uczniów „Konopnickiej”, zaś naukowcy podpowiadali młodzieży, jak kształtować swe zainteresowania, by w przyszłości zasilić szeregi studentów Politechniki Śląskiej.