Aktualności

Pół wieku PPP w Pyskowicach

Pół wieku PPP w Pyskowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach obchodzi jubileusz 50-lecia działalności.

Początki placówki to wrzesień 1968 r., kiedy to powstała Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa dla powiatu gliwickiego z siedzibą w Pyskowicach. Poradnia, zgodnie z ówczesnymi przepisami, realizowała zadania z zakresu poradnictwa wychowawczego oraz orientacji szkolnej i zawodowej. Od roku 1974 placówka przejęła również zadania związane z wydawaniem opinii kwalifikującej lub nie do szkoły specjalnej. Z chwilą rozwiązania powiatów poradnia z Pyskowic stała się poradnią terenową  i objęła 5 gmin: Toszek, Wielowieś, Sośnicowice, Rudziniec, Zbrosławice i Pyskowice. Z dniem 1 września 1993 roku Publiczna Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 2008 r. poradnia została placówką specjalistyczną, w której zaczęły działać zespoły do spraw orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem.

Dziś Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach – której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki – swym działaniem obejmuje miasto Pyskowice, miasto i gminę Toszek, gminę Rudziniec i gminę Wielowieś. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Celem poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Do zadań poradni należy również: diagnozowanie dzieci i młodzieży i organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Jako poradnia specjalistyczna wydaje także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz autystycznych.

Na przestrzeni tych 50 lat stanowisko dyrektora placówki piastowały: Wiesława Hess w latach 1968-1981, Wanda Doskocz w latach 1981-1988, Ewa Szymik w latach 1988-1991, Danuta Kierycz w latach 1991-1994, Brygida Stolz w latach 1994-2014, zaś od 2014 r. funkcję tę pełni Tamara Orłowska.

Uroczystość z okazji jubileuszu została zorganizowana 21 września w auli Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Zebrani mieli okazję zobaczyć prezentację przedstawiającą historię placówki oraz wysłuchać ciekawego wykładu dr hab. prof. Katarzyny Popiołek pt. „Reżyserowanie dramatu własnego życia”. Oprawę wokalną uroczystości zapewniła pedagog poradni Barbara Ciupek.

Nie zabrakło również wielu ciepłych słów i podziękowań. Na ręce dyrektor Tamary Orłowskiej złożyli je w imieniu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz skarbnik Maria Owczarzak-Siejko.

W uroczystości jubileuszowej udział wzięli także m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta Drozd, zastępca burmistrza Pyskowic Adam Wójcik, radna Rady Powiatu Gliwickiego a zarazem dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach Anna Smyl, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego, szkół i przedszkoli z terenu działania poradni oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni.

- W poradni prowadzona jest kompleksowa diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, na podstawie diagnozy formułowane są opinie do dalszej pracy w szkole i wskazania do pracy dla rodziców. Prowadzone są również zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci przedszkolnych ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi, psychoterapia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi, terapia EEG Biofeedback, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją i dyskalkulią oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Współpracujemy również ze szkołami - ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie, zawsze możemy na siebie liczyć, a tym samym skuteczniej pomagać tym, którzy potrzebują naszej pomocy – mówi dyrektor Tamara Orłowska i dodaje: - Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom poradni za ich ogromne zaangażowanie w pracę z dziećmi i dorosłymi oraz systematyczne doskonalenie się i rozwijanie własnego warsztatu pracy.