Aktualności

Nowy szkolny rok

Nowy szkolny rok

2 września dzieci i młodzież powrócili po wakacyjnej przerwie w szkolne mury i rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki odbyły się z tej okazji szkolne uroczystości, a na uczniów czekało wiele nowości.

Wyjątkowy przebieg miała uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Placówka włączyła się w ogólnopolską akcję pn. „Przerwany marsz…”. Jak podkreśla dyrektor „Konopnickiej” Edyta Mierzwa, ideą przedsięwzięcia było zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego osób, które urodziły się przed 8 maja 1945 r. Tak, by w symboliczny sposób – razem ze współczesną młodzieżą – dokończyły, przerwany przez wybuch II wojny światowej, marsz do szkoły.

Gościem specjalnym rozpoczęcia roku szkolnego pierwszych klas w „Konopnickiej” była Zofia Rus – 93-letnia mieszkanka Gliwic. Pani Zofia urodziła się w Warszawie. We wrześniu 1939 r., w momencie gdy wybuchła II wojna światowa, miała 13 lat i zaczynała naukę w gimnazjum. Pani Zofia opowiedziała młodzieży, jak wyglądała wówczas nauka, mówiła o swoim uczestnictwie w tajnym nauczaniu oraz w Powstaniu Warszawskim. Podkreśliła, że choć udział w tajnym nauczaniu był niebezpieczny, to uczestnicy traktowali edukację jako patriotyczny obowiązek. Uczniowie podziękowali za jej działalność i świadectwo tamtych czasów gromkimi brawami i pięknymi kwiatami.

Podczas rozpoczęcia roku wielokrotnie nawiązywano do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono jej ofiary. Młodzież zaprezentowała także piękny program artystyczny. W rozpoczęciu roku szkolnego uczniom, im rodzicom i całemu gronu pedagogicznemu towarzyszył  dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, Jacek Tarkota.

Podobne uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego zorganizowano we wszystkich zespołach szkół Powiatu Gliwickiego. Jest to rok wyjątkowy, bowiem naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczyna dwa razy więcej uczniów niż zwykle.

W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie kształci się blisko 700 uczniów. 2 września rozpoczęło tu naukę 316 pierwszoklasistów, 157 z nich to uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, natomiast 159 – w Technikum nr 1.

– Absolwenci gimnazjum chętniej wybierali kształcenie zawodowe w technikum, natomiast absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej – ogólne w liceum ogólnokształcącym – informuje Dorota Gumienny, dyrektor „Paderka”. – W LO powstały klasy humanistyczne, ścisłe i przyrodniczo-medyczne, natomiast w bardzo popularnym w tym roku technikum uruchomiliśmy kształcenie w zawodach: informatyk, logistyk, technik organizacji turystyki, a także wystartował nowy kierunek, który zastąpił dotychczasowego technika ekonomistę – czyli technik rachunkowości. Wakacje wykorzystaliśmy na pozyskanie nowych nauczycieli do pracy z uczniami – których liczebność wzrosła o ok. 150 osób – dostawianie  ławek i krzeseł umożliwiających im naukę, ułożenie planu zajęć, skupienie nauczycieli nad nową podstawą programową, nowymi programami nauczania i podręcznikami, wykonanie drobnych remontów.

Pierwsza „Zielona pracownia”  
Do Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach uczęszcza obecnie 328 uczniów, w tym 196 to pierwszoklasiści.

– W LO funkcjonują klasy w czterech różnych profilach: politechniczny pod patronatem naukowym Politechniki Śląskiej, wojskowy oparty na współpracy z 13. Śląską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, medyczno-kosmetyczny oraz humanistyczno-prawny. W technikum, w ramach podpisanego z DB Schenker w Pyskowicach Listu intencyjnego, została utworzona klasa w zawodzie technik logistyk. Natomiast uczniowie szkoły branżowej I stopnia uczą się w klasach wielozawodowych, a kompetencje zawodowe będą nabywać bezpośrednio u pracodawców – informuje dyrektor „Konopnickiej” Edyta Mierzwa.

Z kolei uczniowie klas kosmetyczno-medycznych w ramach dodatkowego przedmiotu „Edukacja prozdrowotna” wyjeżdżają m.in. do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa w Śląskiego w Gliwicach oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu, z którymi placówka współpracuje. Dla uczniów klas humanistyczno-prawnych przewidziano dodatkowe zajęcia w ramach przedmiotu „Edukacja kulturowa”, łączącego edukację prawną oraz filmową. Młodzież m.in. uczestniczy w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz w „Młodzieżowej Akademii Filmowej”.

Szkoła realizuje dwa nowe projekty. – Pierwszy nosi tytuł „Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych  w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”. W ub. roku złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o środki finansowe na wykonanie pracowni nauk przyrodniczych, w której realizowany byłby program edukacyjny opracowany przez nauczycieli szkoły – przypomina Edyta Mierzwa. – Szkoła otrzymała z WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł, wkład własny Powiatu Gliwickiego wyniósł 10 tys. zł. Będzie to pierwsza Zielona pracownia w szkołach Powiatu Gliwickiego. Drugi projekt, pn. „Kształcimy z pasją – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach” jest dwuletni, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach powstaną nowe pracownie: matematyczna oraz biologiczna. Ponadto organizowane będą wycieczki naukowe oraz dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia. Przewidziano też indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Kształcenie specjalne na wysokim poziomie
Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Znajdują się tutaj Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia o specjalnościach kucharz i murarz-tynkarz oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Uczniowie mają zajęcia praktyczne z zakresu kucharstwa, budownictwa, hotelarstwa, obróbki materiałów, krawiectwa, ogrodnictwa czy formowania ceramiki.

– Szkoła w gronie oligofrenopedagogów posiada fizjoterapeutów, neurologopedę i logopedów, tyflopedagogów i surdopedagogów, psychologa i pedagoga specjalnego, socjoterapeutę, nauczycieli do pracy z osobami autystycznymi, terapeutę Biofeedback oraz ergo-terapeutów i pedagogów resocjalizacji – informuje dyrektor szkoły Bogusław Hadzik. W szkole funkcjonuje 12 sal interaktywnych. Obecnie ZSS zakończył dwa, a będzie się ubiegać o kolejne międzynarodowe projekty umożliwiające uczniom kontakty, współpracę i wyjazdy zagraniczne do partnerskich szkół w Czechach i Niemczech. Ponadto szkoła uczestniczy w projekcie europejskim „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, dzięki któremu uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach oraz miesięcznych praktykach zawodowych.

W placówce, łącznie z uczniami w Toszku, gdzie ZSS prowadzi zajęcia, uczy się 125 osób.

Inwestycje, projekty i nowe pracownie
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie kształci się 580 uczniów, w tym w klasach pierwszych ok. 300. Działają tu następujące kierunki: w technikum – mechanik, elektryk, grafika i poligrafia cyfrowa; w LO – klasa mundurowa, kosmetyka i wizaż, ratownictwo medyczne; w Szkole branżowej – klasa wielozawodowa integracyjna, mechanik-monter i ślusarz, ślusarz, elektryk, klasa wielozawodowa. Otwartych zostało 11 klas pierwszych: 4 w liceum, 2 w technikum i 5 klas branżowych.

Najpoważniejsze remonty w powiatowych placówkach oświatowych w czasie wakacji wykonywane były właśnie w ZSZ nr 2. Szkoła wzbogaci się o cztery nowe pracownie – grafiki 2D i 3D; techniczno-pomiarową; montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrotechniki i elektroniki. Budynek jest także przystosowywany dla osób z niepełnosprawnością, zostanie tu  wybudowana winda oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja projektu o nazwie „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” zakończy się 31 grudnia 2019 r. Jego wartość wynosi ponad 1,5 mln zł, z czego blisko 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie.

– Cieszymy się, że dzięki projektom realizowanym przez Powiat Gliwicki wciąż możemy poprawiać warunki nauki w naszej szkole – mówi Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ nr 2 w Knurowie.

Hotelowy luksus
Gotowa jest natomiast pracownia dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w szkole przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, z której uczniowie mogli korzystać już w ub. roku szkolnym. Powstała w ramach unijnego projektu o wartości ponad 221 tys. zł, z czego 188 tys. zł stanowi dofinansowanie. W pomieszczeniach po starej kotłowni jest teraz wspaniała pracownia, w której młodzież nabywa umiejętności potrzebne przy nauce nowego kierunku w zakresie obsługi hotelowej. Pracownia składa się z dwóch części szkoleniowych: jednostki mieszkalnej z łazienką oraz pomieszczenia gospodarczego. Uczniowie nabywają tu umiejętności przydatne do pracy w nawet najbardziej luksusowym hotelu.

– Pracownia umożliwiła nam dopasowanie kształcenia praktycznego uczniów do realnych warunków pracy oraz do wyposażenia, z jakim będą mieli do czynienia u potencjalnych pracodawców – informuje Alina Jaworska, dyrektor ZSS w Knurowie.

W skład ZSS w Knurowie wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Placówka prowadzi również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w wieku od 1 roku życia. Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie żywienia, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, ceramiki, pomocy obsługi hotelowej. Młodzież ćwiczy umiejętności  w pracowniach szkolnych oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Borowej Wsi. Uczniowie kończąc naukę zdają egzamin akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych – KSAPL, w zawodzie pomoc kucharza, pracownik pomocniczy terenów zielonych i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest Certyfikat akredytowany w 111 krajach świata.  

Uczniowie są objęci zajęciami rewalidacyjnymi, pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  oraz – w oparciu o zalecenia – terapią  SI, kynoterapią,  gimnastyką korekcyjną, terapią logopedyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, rehabilitacją, terapią czaszkowo-krzyżową, terapią  behawioralną, EEG Biofeedback. Dumą szkoły jest pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z EEG Biofeedback i RSA Biofeedback. Uczniowie swoje zainteresowania mogą rozwijać w ramach licznych kółek i zajęć z projektów unijnych. Wraz z rodzicami mogą liczyć w placówce na pomoc pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki.

Dobre wykształcenie – lepsza praca
Sporo korzystają też powiatowe zespoły szkół na realizacji projektu „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, realizowanego przez Powiat Gliwicki w latach 2017-2020 i współfinansowanego ze środków UE. Umożliwia on lepsze przygotowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy uczniów powiatowych techników, szkół branżowych i przysposabiających do pracy.

– Aby uczniowie kształcili się w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, z jakimi mogą zetknąć się u potencjalnych pracodawców, zakupiono w ramach projektu m.in. nowoczesne wyposażenie pracowni nauki zawodu – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Dzięki temu do Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie trafił np. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz liczne narzędzia – w tym elektronarzędzia pomiarowe, oprzyrządowanie, materiały oraz inne akcesoria i środki techniczne na potrzeby nauki zawodów technik elektryk i technik mechanik. Wśród dostarczonych przedmiotów znalazły się m.in. autotransformatory, analizator zasilania i jakości energii elektrycznej, oscyloskopy cyfrowe, generatory, częstotliwościomierze, multimetry cyfrowe, ampero- i woltomierze, stroboskopy i wiertarka stołowa. Doposażono również pracownie w pozostałych szkołach objętych projektem, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz w zespołach szkół specjalnych w Knurowie i Pyskowicach. Na doposażenie pracowni nauki zawodu wydano w ramach tego projektu ponad 410 tys. zł, z czego w samym Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – blisko 228 tys. zł.

Zwiększony nabór
Przypomnijmy, że obecny rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy dla szkół średnich w związku z tym, że będą się w nich kształcić dwa roczniki uczniów. W powiatowych oświatowych jednostkach organizacyjnych naukę rozpoczęło ponad 780 uczniów podwójnego rocznika – w tym po szkole gimnazjalnej blisko 380, a po szkole podstawowej ponad 400 uczniów.