Aktualności

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

27 czerwca w Raciborzu odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Jego tematyka związana była z nadzorem wojewody nad realizacją zadań powiatów w  zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego oraz Skarbu Państwa. Powiat Gliwicki na Konwencie reprezentował starosta Waldemar Dombek.

W posiedzeniu Konwentu wzięli udział starostowie powiatów z województwa śląskiego oraz zaproszeni goście: Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Daria Kolonko – dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Kamil Jaszczak – przedstawiciel wojewody śląskiego, Katarzyna Musiołek – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gospodarzem Konwentu był Ryszard Winiarski – starosta raciborski, a obradom przewodniczył Andrzej Płonka, starosta bielski.

Obrady Konwentu rozpoczęły się od tematyki ratownictwa medycznego, który przedstawiła Jolanta Czaplińska–Jaszczurowska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty prawne funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zadania wojewody w tym zakresie. Szczególnym problemem, o którym mówiła, jest brak lekarzy w systemie ratownictwa medycznego. Poinformowała również o środkach z budżetu Państwa przekazywanych na działanie ratownictwa medycznego, o uruchomieniu nowych zespołów na Podbeskidziu w Gminie Wilkowice, jak również o zmianach, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2019 r., a dotyczyć będą m.in. upublicznienia sytemu  Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zwróciła także uwagę na dostosowanie placówek medycznych do standardów określonych przepisami prawa, w tym również wymogów sanepidu.

Dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współpracę z jednostkami i samorządami w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. W dyskusji starostowie podnieśli kwestię ilości dyspozytorni w województwie śląskim i wnieśli swoje stanowisko w tej sprawie.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, postanowił zwrócić się  z apelem do ministra zdrowia o podjęcie działań oraz do wojewody śląskiego o poparcie tego apelu w zakresie zmian legislacyjnych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniach wykonawczych w kilku aspektach.        
                  
Kolejną kwestią w ramach problemów bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, którą poruszyli starostowie, była sprawa funkcjonowania szpitali powiatowych w kontekście niedoszacowania środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz  Zdrowia na ich funkcjonowanie. W tej kwestii starostowie  podjęli stanowisko odnosząc się do przedstawionego problemu.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego postanowił poprzeć wystąpienie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.  i uznać wszystkie podniesione postulaty  w przedmiotowym wystąpieniu za jak najbardziej zasadne i słuszne.  

Zwrócono uwagę, iż tak określony poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia tzw. sieci szpitali na rok 2018 dla szpitali powiatowych województwa śląskiego stwarza bardzo realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania tych placówek, wzrostu zadłużenia, a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.

Propozycja wysokości ryczałtów dla szpitali powiatowych na II półrocze 2018 r. nie uwzględnia  świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit w I półroczu 2018 r. , środków na pokrycie wszystkich wymaganych przepisami prawa wzrostów wynagrodzeń, między innymi takich jak: najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia wynikającego z ustawy  z dnia 8 czerwca 2017 r., z tytułu podpisanych przez ministra zdrowia porozumień płacowych dot. podwyżek dla ratowników pracujących na izbach przyjęć czy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego postuluje i oczekuje od Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  w Katowicach weryfikacji określonych poziomów ryczałtów na II półrocze 2018 r. W innym przypadku jako podmioty tworzące tych szpitali powiaty zmuszone będą  do podjęcia decyzji wspólnie z dyrektorami o niepodpisywaniu aneksów do umów z NFZ na II półrocze 2018 r. Nie możemy pozwolić na to, żeby szpitale powiatowe pogłębiły poziom zadłużenia i osiągały ujemne wyniki finansowe ze swojej działalności, które samorządy powiatowe jako ich podmioty tworzące będą musiały pokrywać ze swoich budżetów – podkreślili starostowie. 
      
Kolejnym blokiem tematycznym posiedzenia Konwentu było gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. W tej części spotkania wyjaśnień udzielała Daria Kolonko.  Starostowie zwrócili w szczególności uwagę na niewystarczające środki na wynagrodzenia i szkolenia dla pracowników obsługujących sprawy Skarbu Państwa w starostwach oraz konieczność podniesienia poziomu procentu, który powiat otrzymuje z tytułu dochodów Skarbu Państwa (obecnie jest to 25). Dyrektor, odpowiadając na zadane pytania stwierdziła, że możliwe jest wystąpienie o dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników, jeżeli zostanie wykazane, że starosta zrealizował tyle zadań, iż środki przekazane są niewystarczające. Wnioski są szczegółowo weryfikowane na podstawie sprawozdań, które powiaty składają do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Dyrektor przekazała, że budżety realizowane są  przez samorządy prawidłowo. Najbardziej istotne jest planowanie wydatków. W kwestii zwiększenia procentu dochodów powiatów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazała, że nie przewiduje zmian przepisów w tej materii.