Aktualności

Inwestowanie w edukację

Powiat Gliwicki prowadzi obecnie kilka projektów, których uczestnikami są uczniowie i nauczyciele powiatowych szkół. Wszystkie są realizowane w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej powiatu gliwickiego” (Działanie 9.4 PO KL) realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 2012 roku. Wartość projektu to blisko 350 000 zł. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej. Korzysta z niego obecnie 45 osób, które biorą udział w rożnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania oświatą, języków obcych – angielskiego, niemieckiego i włoskiego, bhp i innych.
Drugi z projektów edukacyjnych, „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie gliwickim” (Działanie 9.2 PO KL) realizowany jest od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2012 roku. Jego wartość to 899 110 zł. Udział w nim biorą szkoły zawodowe prowadzone przez powiat – Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz zespoły szkół specjalnych w tych dwóch miastach. Obecnie w projekcie uczestniczy 593 uczniów. Kolejny nabór planowany jest na wrzesień br. Celem projektu jest szeroko pojęta poprawa oferty edukacyjnej prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez różnego rodzaju dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz ukierunkowane na rozwój kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Gliwicki korzystają również z projektu „Edukacja dla rozwoju” (Poddziałanie 9.1.2 PO KL), którego realizacja ruszyła z początkiem stycznia br. i potrwa do końca 2012 roku. Celem tego projektu – o wartości blisko 1 145 tys. zł – jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez umożliwienie im udziału w darmowych zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających nadrobić zaległości w nauce, rozwinąć zdolności i poszerzyć wiedzę, a także oferujących doradztwo psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-zawodowe, m.in. w ramach szkolnych ośrodków kariery. – Poza zajęciami prowadzonymi tradycyjnymi metodami, zaplanowano doświadczenia laboratoryjne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne, udział w spektaklach teatralnych, a także praktyczne formy doskonalenia znajomości języków obcych: zajęcia teatralne w języku angielskim, pracę metodą dramy, wyjścia na anglojęzyczne spektakle i seanse – mówi Ewa Pieszka, koordynująca projekt w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. – Dla uczniów szkół specjalnych przewidziano również zajęcia ruchowe na basenie i kortach tenisowych, naukę tańca, hipoterapię i kynoterapię.
Zakłada się, że projektem zostanie objęta grupa ok. 700 uczniów, a obecnie kończy się pierwszy nabór uczestników.