Aktualności

Interna w Toszku uratowana!

Interna w Toszku uratowana!

Oddział Internistyczny Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – wbrew wcześniejszym obawom – nie zostanie zlikwidowany. Takie zapewnienia padły podczas spotkania zorganizowanego 26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

W spotkaniu udział wzięli przybyli na zaproszenie starosty gliwickiego Waldemara Dombka goście: wicemarszałek Województwa Śląskiego – Michał Gramatyka, dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach – Jerzy Szafranowicz, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – Anna Rusek, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach sp. z o. o. – Leszek Kubiak, burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, a zarazem radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Krystian Kiełbasa, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Gliwickiego – Leszek Kołodziej, wicestarosta gliwicki – Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego – Jacek Zarzycki oraz skarbnik Powiatu Gliwickiego – Maria Owczarzak-Siejko.

Po przywitaniu gości starosta Waldemar Dombek podkreślił, jak ważne jest funkcjonowanie Oddziału Internistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku dla mieszkańców Toszka i okolicznych gmin. Następnie Agnieszka Gliklich, naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w starostwie przypomniała liczne działania, jakie podjął Powiat Gliwicki od lutego br. w celu pozostawienia tego oddziału w obecnych strukturach.

Właśnie wtedy mieszkańcy gminy oraz dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zgłosili do powiatu, iż zagrożone jest istnienie Oddziału Internistycznego. 21 lutego dyrektorka tego szpitala zwróciła się do starosty z prośbą o poparcie starań dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania oddziału, poprzez zakwalifikowanie go do poziomu szpitali pierwszego stopnia w ramach profilu chorób wewnętrznych. Staraniom o pozostawienie oddziału – tak ważnego dla lokalnej społeczności – towarzyszyło wsparcie sołtysów okolicznych wsi oraz proboszcza toszeckiej parafii. Zebrano blisko 7 tys. podpisów mieszkańców popierających te działania.

Szpital jako jednostka podlega marszałkowi województwa śląskiego, jednak już tego samego dnia starosta – jako samorządowiec – postanowił wesprzeć mieszkańców powiatu w staraniach o pozostawienie oddziału internistycznego w obecnych strukturach. W tym celu prośba dotycząca rozważenia możliwości zakontraktowania świadczeń Oddziału Internistycznego została przekazana do marszałka oraz dyrektora NFZ.

23 lutego do działań tych włączyła się  Rada Powiatu Gliwickiego, podejmując uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia starań SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku o zapewnienie dalszego funkcjonowania Oddziału Internistycznego poprzez zakwalifikowanie go do poziomu szpitali pierwszego stopnia w ramach profilu chorób wewnętrznych. Stanowisko to przekazane zostało  prezesowi Rady Ministrów, ministrowi zdrowia, marszałkowi województwa, dyrektorowi  ŚOW NFZ, sołtysom, wójtom, burmistrzom oraz DPS-owi i  NZOZ-om funkcjonującym na terenie Toszka.

W marcowej korespondencji NFZ poinformował o braku możliwości przypisania tego oddziału do tzw. sieci szpitali. Kolejne analizy w maju br.  NFZ wskazują po raz kolejny na niezakwalifikowanie świadczeń oddziału internistycznego do żadnego z poziomów sieci szpitali.

W czerwcu prowadzone były w starostwie kolejne rozmowy w tej sprawie z wicemarszałkiem województwa. Wtedy to pojawiły się możliwości alternatywnego rozwiązania problemu. Dyrektor NFZ wraz z wicemarszałkiem i starostą rozpoczęli dyskusje dotyczące przekazania cesji kontraktu Oddziału Internistycznego do innego szpitala na terenie powiatu gliwickiego. Szpitalem, który mógłby przejąć udzielanie świadczeń i zabezpieczyć w ten sposób niezmienioną formę opieki medycznej dla mieszkańców Toszka i okolic, jest Szpital w Pyskowicach  z utworzoną filią oddziału internistycznego. Rozmowy oraz wymiana informacji odbywały  się z udziałem radców prawnych starostwa, NFZ oraz Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 7 czerwca NFZ wskazał wykaz dokumentów niezbędnych do przejęcia przez Szpital w Pyskowicach praw i obowiązków wynikających z cesji kontraktu. Prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach wraz z dyrektorem Szpitala w Toszku prowadzili w tym celu dalsze rozmowy. Wskazały one istnienie zobowiązań wynikających z funkcjonowania oddziału, które znalazłyby się w przejmującym cesję szpitalu.

Spotkanie zorganizowane w starostwie 26 czerwca stanowiło podsumowanie poczynionych starań. Przyjęcie wypracowanego wcześniej rozwiązania potwierdzili na nim zarówno wicemarszałek Michał Gramatyka, jak i dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach, Jerzy Szafranowicz. Obydwoje pochwalili determinację mieszkańców i samorządowców, z jaką walczyli oni o pozostawienie  Oddziału Internistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Za znalezienie rozwiązania problemu dziękowali wicemarszałkowi i dyrektorowi ŚOW NFZ m.in. dyrektor Anna Rusek, burmistrz Toszka, radny Leszek Kołodziej, Krystian Kiełbasa i Jacek Zarzycki.

– To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Toszka i okolicznych miejscowości – podkreślił starosta Waldemar Dombek. – Dzięki utrzymaniu tego oddziału będą oni mieli zapewnione szpitalne leczenie internistyczne w bliskiej odległości od swego miejsca zamieszkania. Trzeba także podkreślić, że jest to oddział o doskonałej renomie, na którym pracują świetni lekarze. Byłoby niepowetowaną stratą, gdyby musiał zostać zlikwidowany. Bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy zabiegali o jego ocalenie, szczególnie zaś Krystianowi Kiełbasie i samorządowcom z gminy Toszek.