Aktualności

Informacje dla przedsiębiorców - w czasie epidemii

Informacje dla przedsiębiorców - w czasie epidemii

Wszystko o Tarczy Antykryzysowej

Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc można znaleźć w uruchomionym z początkiem kwietnia specjalnym serwisie internetowym. 2 kwietnia ruszyła także infolinia dla przedsiębiorców.

Pakiet ustaw proponuje rozwiązania dla różnych grup społecznych – dlatego zaprojektowano ścieżkę dojścia do poszczególnych produktów. Informacje na stronie www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa znajdą m.in.:
•        przedsiębiorcy,
•        pracownicy,
•        organizacje społeczne i instytucje kultury,
•        rolnicy,
•        a także przedstawiciele poszczególnych branż – transportowej, budowlanej, turystycznej.

Komu przysługuje wsparcie, na czym polega, w jakim zakresie jest przyznawane? Odpowiedzi na te i inne pytania będą na bieżąco zamieszczane w zakładce „Pytania i odpowiedzi". 2 kwietnia ruszyła także infolinia dla przedsiębiorców.
źródło: www.gov.pl/web/koronawirus


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PRAKTYCZNE VADEMECUM - do pobrania w formacie PDF
Objaśnienia prawne Ministra Rozwoju w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu teryterialnego na podstawie przepisów atr. 15zzzg ustawy COVID-19 

 
Porady prawne, porady obywatelskie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą") poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.
W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady zdalne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.

Porady zdalne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail.
Aby skorzystać z porady zdalnej i otrzymać informację o dostępnym terminie należy:
skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29,
lub 
przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl zdjęcie lub skan formularza – zamówienie porady na odległość.
Formularz o udzielenie nieodpłatnej  pomocy prawnej  lub poradnictwa obywatelskiego można pobrać:
- ze strony internetowej Powiatu Gliwickiego – Pomoc prawna, porady obywatelskie mediacja – zapisy na bezpłatne usługi,
- z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie -https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001
Ponadto dodatkowo bezpłatne porady prawne są oferowane w ramach zorganizowanej przez Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców akcji #RatujBiznes.
Jest to akcja informacyjno­organizacyjna, w której Rzecznik informuje przedsiębiorców o przysługujących im możliwościach zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych.
Na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl w zakładce #RatujBiznes, udostępniona jest lista kancelarii prawnych i podatkowych, które nieodpłatnie pomagają mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski w powyższym zakresie.
 


 
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR
dla Firm i Pracowników
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jest częścią programu Tarcza Antykryzysowa.

Jest to nowy program pomocowy skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Wartość wsparcia wynosi 100 mld zł., skorzystać z niego mogą mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce, związanych z zamrożeniem gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. o godz. 18.00.

Szczegóły dostępne na stronie: pfr.pl/tarcza.html
 

Informacje dotyczące zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w  Gliwicach w ramach Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 z późn.zm):
 
1. Art. 15 zzb  -   przyznanie przedsiębiorcy dofinasowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
- dot. przedsiębiorców mających siedzibę  lub miejsce wykonywania pracy pracowników w Gliwicach lub Powiecie Gliwickim,
- dofinansowanie wynosi 50%, 70% lub 90% min. wynagrodzenia +ZUS w przypadku spadku obrotów o odpowiednio 30%, 50%, 80% do 3 m cy.
 
2. Art. 15 zzc - przyznanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, dofinasowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
- dot. os.  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  w Gliwicach lub Powiecie Gliwickim,
- dofinansowanie wynosi 50%, 70% lub 90% min. wynagrodzenia w przypadku spadku obrotów o odpowiednio 30%, 50%, 80% do 3 m-cy.
 
3. Art. 15zzd - udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020r
- dot. mikroprzedsiębiorców  prowadzących działalność w Gliwicach lub Powiecie Gliwickim,
- wysokość pożyczki do 5 tys. zł, okres spłaty 12 m-cy, karencja 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki, możliwość umorzenia pożyczki, gdy przedsiębiorca utrzyma liczbę zatrudnionych pracowników przez okres 3 m-cy od dnia udzielenia pożyczki.
 
4. Art. 15zze - przyznanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi o którym mowa w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego (np. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia JST, PCK) dofinasowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
- dot. podmiotów  mających siedzibę  w Gliwicach lub Powiecie Gliwickim,
- dofinansowanie wynosi 50%, 70% lub 90% min. wynagrodzenia +ZUS w przypadku spadku obrotów o odpowiednio 30%, 50%, 80% do 3 m cy.
 
Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19
https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
 
Dane dotyczące liczby wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w okresie od 17.04.2020 do 5.06.2020: do pobrania w formacie pdf, do pobrania w formacie xlsx

Dane dotyczące liczby wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w okresie od 15.06.2020 do 23.07.2020: do pobrania w formacie pdf, do pobrania w formacie xlsx

Dane dotyczące liczby wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w okresie od 31.07.2020 do 21.08.2020: do pobrania w formacie pdf, do pobrania w formacie xlsx

Dane dotyczące liczby wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w okresie od 28.08.2020 do 19.09.2020: do pobrania w formacie pdf, do pobrania w formacie xlsx

Dane dotyczące liczby wniosków rozpatrywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach w okresie od 25.09.2020 do 16.10.2020: do pobrania w formacie pdf


Informacje dotyczące zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wsparcie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
1. zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
2. świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
3. świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
4. ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Magazyn informacyjny ZUS DLA BIZNESU znajdziesz TUTAJ

Instrukcja "Jak prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą" - do pobrania w formacie PDF znajdziesz TUTAJ

Informacje o pomocy jaką zakłady ubezpieczeń społecznych oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
 

Informacja dotycząca zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy nt. wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Informacja nt. wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  – link poniżej.

https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Na dole strony znajdują się załączniki tj. wnioski do wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Usługa realizowana jest wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

 
2. Poniżej link do  najczęściej zadawanych pytań odnośnie funduszu.
https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/12062041-wsparcie-z-fgsp-pytania-i-odpowiedzi
 


Śląski Pakiet dla Gospodarki
Miliard złotych wsparcia dla przedsiębiorców oferuje Śląski Pakiet dla Gospodarki, który w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet stanowi uzupełnienie działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Śląski Pakiet dla Gospodarki został stworzony i jest koordynowany przez departamenty merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego, a także spółki specjalistyczne Województwa Śląskiego. Obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe.
 
Szczegółowe informacje na stronie: dlagospodarki.slaskie.pl. Uruchomiona została również infolinia pod nr tel. 32 77 40 877 czynna w godz. 8.00-18.00.

Poniżej podajemy także numery telefonów i adresy mailowe do instytucji realizujących działania każdego z filarów.
 
I FILAR: POŻYCZKI OBROTOWE I PŁYNNOŚCIOWE WRAZ Z INNYMI UPROSZCZENIAMI W ZAKRESIE WSPARCIA ZWROTNEGO
Dane teleadresowe:
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
Wydział Obsługi Pożyczek
+48 32 723 31 15  
wp@fgsa.pl

II FILAR: WSPARCIE PRACODAWCÓW W UTRZYMANIU MIEJSC PRACY
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
+48 32 757 33 11
wup@wup-katowice.pl

III FILAR: WSPARCIE BEZZWROTNE - INWESTYCJE W MŚP WRAZ Z UPROSZCZENIAMI DLA MŚP
Dane teleadresowe:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
+48 32 743 91 71
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

IV FILAR: SAMORZĄDOWE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
Dane teleadresowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
+48 32 77 40 657
gospodarka@slaskie.pl

V FILAR: „WEJŚCIA KAPITAŁOWE” ZWIĘKSZAJĄCE ZAANGAŻOWANIE INWESTORÓW W REGIONIE
Dane teleadresowe:
Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
+48 798 743 073
kontakt@sfr-slaskie.pl
Śląski pakiet dla turystyki
Powstał „Śląski pakiet dla turystyki”. To kompleksowe wsparcie dla branży turystycznej, która zmaga się z trudnościami w związku z pandemią koronawirusa, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Program o wartości 3,5 mln zł składa się z pięciu kluczowych filarów: Kampanie Społeczne, Wsparcie Wydarzeń Turystycznych, Wsparcie Turystyki Zorganizowanej, Wsparcie Marek i Produktów Turystycznych, Wsparcie Infrastruktury Turystycznej.
Przedstawione propozycje mają na celu wsparcie przedsiębiorców poprzez stymulację popytu na usługi turystyczne. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego promując obiekty oraz atrakcje turystyczne chce pomóc jak najszybciej odbudować rynek turystyczny naszego województwa. Zakłada się, że dzięki temu po zakończeniu epidemii mieszkańcy regionu i turyści chętnie będą korzystać z bogatej oferty turystycznej Śląska.
Dla zainteresowanych podajemy dane kontaktowe, gdzie można znaleźć bliższe informacje – na plakacie poniżej.

 
INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO
W GLIWICACH

Drodzy Klienci, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość dokonania czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20054285?version=1.0 – przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej;
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- karta pojazdu, jeżeli była wydana;
- tablice rejestracyjne;
- dokument tożsamości.

Opłaty:
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek można złożyć:
- za pośrednictwem platformy e PUAP – link poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
- korzystając ze skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Starostwa.

Kontakt telefoniczny: 32 331 55 99.