Aktualności

Górnicze preferencje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Górnicze preferencje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają od kilku lat zapewnioną pracę w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez tę spółkę. Z myślą o następnych rocznikach młodzieży zawarto kolejne porozumienie potwierdzające te preferencje.

19 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Powiatem Gliwickim, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Dotyczy ono odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów tej szkoły.

Porozumienie gwarantuje zatrudnienie maksymalnie 60 uczniom rozpoczynającym kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz, a także w technikum w zawodzie  technik górnictwa podziemnego. Ponadto JSW – w zależności od potrzeb kadrowych – zobowiązała się zatrudnić po ukończeniu szkoły absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

Jak zapewnił podczas spotkania Artur Wojtków, zastępca prezesa Zarządu JSW, spółka utrzyma także w przyszłym roku szkolnym obecnie obowiązujące zasady wypłacania stypendiów uczniom przygotowującym się do pracy w jej kopalniach.

- Cieszę się, że absolwenci i uczniowie przygotowujący się do zawodu górnika mogą liczyć na gwarancje pewnej i stabilnej pracy w kopalniach JSW oraz na stypendia – podkreślił starosta gliwicki Waldemar Dombek. - To cenne wsparcie dla młodych ludzi, zapewniające im dobry start zawodowy.

Powiat Gliwicki rozpoczął współpracę dotyczącą kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie z Jastrzębską Spółką Węglową Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2014 r. Przełomowym  rokiem dla kształcenia zawodowego w powiecie na potrzeby branży górniczej był rok 2017, kiedy to JSW S.A. podpisała z Powiatem Gliwickim porozumienie w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych oraz zatrudniania w kopalniach podlegających Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. W  kwietniu 2018 r. (rok szkolny 2018/2019) nastąpił kolejny przełom we współpracy powiatu z  JSW S.A., mianowicie Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o utworzeniu programu stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, szkoły z ponad 70-letnią tradycją w kształceniu kadr na potrzeby branży górniczej. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie uzyskali możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium w kwocie 250 zł oraz na koniec roku szkolnego nagrody pieniężnej za wyniki w nauce w kwocie od 800 zł do 1500 zł. Dużą rolę w nawiązaniu tej współpracy odegrał ówczesny radny Rady Powiatu Gliwickiego, Krzysztof Leśniowski, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice”.  Od roku szkolnego 2018/2019 JSW S.A. organizuje praktyczną naukę zawodu także dla uczniów technikum górnictwa podziemnego.

- Chciałbym na ręce pana prezesa złożyć serdeczne podziękowania za to, że Powiat Gliwicki i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają możliwość współpracy z JSW S.A., co owocuje obopólnymi korzyściami – mówił Adam Wojtowicz podczas spotkania w starostwie, zwracając się do Artura Wojtkowa. – Dzięki naszemu porozumieniu uczniowie i absolwenci otrzymują stypendia oraz gwarancje zatrudnienia, a spółka zyskuje dobrze przygotowanych pracowników.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także Grzegorz Brzezinka – dyrektor pracy KWK „Knurów-Szczygłowice”, Adam Wiertelorz – dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JSW S.A., Grażyna Dąbrowska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz reprezentanci uczniów tej szkoły: Denis Barszcz, Radosław Gala i Remigiusz Bujok, uczący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego.