Aktualności

Dotacje na prace konserwatorskie

Dotacje na prace konserwatorskie

Właściciele obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego oraz dostępnych publicznie mogą – zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/290/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – składać w terminie do 31 stycznia 2021 roku wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego.
Prawo to przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków usytuowanego na terenie Powiatu Gliwickiego.
Informacji udziela Pani Anetta Krzemińska tel. 32 332 66 18 oraz Pani Magdalena Michaliszyn tel. 32 332 66 70.