Aktualności

Coraz szerzej otwieramy cyfrowe okno na świat

Coraz szerzej otwieramy cyfrowe okno na świat

Pierwsi uczestnicy projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” odbierają już laptopy, rozpoczęły się również przeznaczone dla nich szkolenia komputerowe.
Realizacja projektu trwa od października 2013 r. Powiat Gliwicki pozyskał nań dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W projekcie bierze udział 200 gospodarstw domowych z terenu powiatu gliwickiego. Jego uczestnikami są rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne, uczniowie o bardzo dobrych wynikach w nauce spełniający kryterium dochodowe, rodzinne domy dziecka. Znacząca grupa uczestników, nieposiadających wcześniej dostępu do internetu, zostanie weń wyposażona w ramach projektu.
Po długotrwałym okresie przygotowawczym, w ramach którego przeprowadzono rekrutację uczestników oraz zakupiono sprzęt komputerowy przewidziany w ramach projektu, obecnie rozpoczęła się ostatnia faza wdrożenia – najprzyjemniejsza zarówno dla zespołu projektowego, jak i uczestników. Rozpoczęły się pierwsze szkolenia komputerowe, pierwsi uczestnicy odebrali też swoje laptopy.
W ramach 20-godzinnych szkoleń uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie technologii informacyjnej. Firma wybrana do przeprowadzenia szkoleń zapewniła wysokiej klasy specjalistów, którzy w przystępny sposób przedstawiają zawiłości obsługi komputera i internetu.
Warto podkreślić, iż szkolenia prowadzone są w nowo wyposażonych w ramach projektu salach komputerowych, zlokalizowanych w zespołach szkół specjalnych w Knurowie i Pyskowicach. Będą z nich korzystać nie tylko kursanci – uczestnicy projektu – ale również dzieci uczęszczające do tych placówek. Dzięki temu znowu, w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich, znacząco podniesie się standard w szkołach powiatowych.
Oprócz opisanych powyżej działań, w ramach projektu doposażono w sprzęt komputerowy również inne jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie.
Projekt zakończy się w czerwcu 2015 r. – Można uznać, że dzięki takim działaniom, jak te prowadzone w ramach projektu „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim” technologia informacyjna nie będzie dla mieszkańców powiatu czymś obcym – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Życzyłbym sobie, aby nasi mieszkańcy, dzięki naszym działaniom, w pełni mogli uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.
Wartość projektu wynosi 1 415 190,00 zł i jest on w 100 proc. dofinansowany przez UE.