Aktualności

Coraz lepsze szkoły zawodowe

Coraz lepsze szkoły zawodowe

Nowoczesne pracownie powstaną w przyszłym roku w dwóch powiatowych zespołach szkół. Powiat Gliwicki pozyskał na ten cel ponad 2,2 mln zł z funduszy unijnych.

Inwestycje te dofinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Pierwsza z inwestycji powstanie w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych”. Jego celem jest stworzenie/modernizacja infrastruktury Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla zawodów kucharz i murarz-tynkarz oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w zakresie pomocy obsługi hotelowej, pomocy kucharza i pomocy stolarza/pracownika obróbki drewna – poprzez stworzenie pracowni z wyposażeniem dla tych zawodów oraz szerokie dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, m.in. poprzez budowę windy. Projekt wpłynie na poprawę warunków i jakości kształcenia w wymienionych zawodach oraz rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Nastąpi dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego w placówce do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u potencjalnych pracodawców, podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji. Wartość dofinansowania może wynieść do 1 734 087,87 zł.

Dzięki realizacji drugiego projektu – „Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie” o wartości dofinansowania 509 398,27 zł – uczniowie wszystkich kierunków otrzymają możliwość kształcenia się na nowoczesnym sprzęcie komputerowym (zakupionych zostanie 60 zestawów komputerowych) w atrakcyjnych, zmodernizowanych salach lekcyjnych. W ramach projektu zostaną zmodernizowane trzy pracownie informatyczne oraz powstanie profesjonalny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk. Utworzona będzie nowoczesna serwerownia wraz z systemem okablowania strukturalnego i siecią bezprzewodową obejmująca cały budynek szkoły.

Realizacja obu projektów zostanie sfinalizowana w 2017 r.