Aktualności

Budżet i opłatek

Budżet i opłatek

Jednogłośnie przyjęty został budżet Powiatu Gliwickiego na 2018 rok. Radni uchwałę w tej sprawie podjęli na sesji 20 grudnia. Po niej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie opłatkowe,  w którym uczestniczył Jan Kopiec, biskup ordynariusz Diecezji Gliwickiej.

Podczas sesji założenia budżetu na przyszły rok przedstawiła skarbnik Powiatu Gliwickiego, Maria Owczarzak-Siejko. W 2018 roku dochody powiatu wyniosą 79 904 000  zł, a wydatki – 89 222 329 zł. Deficyt w wysokości  9 318 329 zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Największe dochody własne powiat będzie miał z PIT (ponad 30 mln zł) oraz wpływu z usług (blisko 5 mln zł), opłat komunikacyjnych (ponad 2,5 mln zł) i różnych opłat (ponad 2,1 mln zł.). Blisko 2 mln zł stanowić będą środki unijne. Największe wydatki przeznaczone zostaną na oświatę i edukację (24,72 proc.), transport i łączność (18,39 proc.) oraz pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (17,34 proc.). Wydatki majątkowe w przyszłym roku stanowić będą ponad 21 proc. ogółu wydatków powiatu. Najpoważniejsze inwestycje planowane są w transporcie i łączności (stanowiąc 50,88 proc. ogółu wydatków), ochronie zdrowia (13,04 proc.) i kulturze fizycznej (8,66 proc). Ponadto Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

Jednakże nie cała sesja grudniowa poświęcona była finansom powiatu. Radni przyjęli m.in. plan pracy Komisji Rady Powiatu Gliwickiego na 2018 rok oraz uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, a także uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu. Odrzucili natomiast uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania sprzętu motorowodnego z napędem spalinowym na zbiorniku Pławniowice.

Po sesji odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział radni Powiatu Gliwickiego, pracownicy urzędu oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego, a także dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Ostalecki i radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa.

Na początku spotkania przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek złożył obecnym życzenia, przywołując słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: - „Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”. Następnie zebrani mieli okazję zobaczyć wspaniały muzyczny występ w wykonaniu mieszkanek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach. Część duchową spotkania poprowadził biskup Jan Kopiec, który podkreślił, iż Boże Narodzenie to wyjątkowy czas radości i czynienia dobra oraz święto, które łączy ludzi.  
- Życzę wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w dobrej, rodzinnej atmosferze i wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku – mówił z kolei starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Po życzeniach przyszedł czas na wspólne dzielenie się opłatkiem.