Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Gliwickiego za 2016 rok. Głosowanie odbyło się podczas sesji 29 czerwca.

Za przyznaniem absolutorium głosowało 22 radnych, nikt nie był przeciwko, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej – również jednogłośnie – Rada Powiatu Gliwickiego zatwierdziła sprawozdania (z wykonania budżetu oraz finansowe) Powiatu Gliwickiego za 2016 r. – Bardzo dziękuję radnym za przyznanie absolutorium Zarządowi Powiatu – mówił starosta gliwicki Waldemar Dombek po odebraniu gratulacji od Andrzeja Kurka, przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego. -  Dziękuję też wszystkim pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, gdyż jest to nasz wspólny sukces.

Dochody powiatu wyniosły w ub. roku 78 931 252 zł, a wydatki 74 339 661 zł, wynik budżetu był więc dodatni i wynosił 4 591 591 zł. Na inwestycje Powiat Gliwicki wydał w 2016 r. około 11 mln zł, przeznaczając je w sumie na 50 mniejszych i większych zadań inwestycyjnych, w tym 23 drogowych. Największym z nich był II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, realizowany wspólnie z Gminą Pilchowice przy wsparciu środków rządowych, na który Powiat Gliwicki przeznaczył 1 757 260 zł. Ogółem na transport i łączność w 2016 r. powiat przekazał blisko 45 proc. wydatków majątkowych, modernizując wiele swych dróg i chodników we wszystkich gminach – i przy ich wsparciu w ramach tzw. Inicjatywy Samorządowej. Kolejne 37 proc. wydatków majątkowych powiat przeznaczył na ochronę zdrowia – istotne inwestycje poczyniono w budynkach szpitali w Knurowie i Pyskowicach, a także w knurowskich przychodniach przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Staszica w Szczygłowicach. Na pomoc społeczną przeznaczono 10,6 proc. wydatków majątkowych. Największą inwestycją w tym dziale była modernizacja dachu wraz z przebudową poddasza i klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, na co w ub. roku powiat wydał 962 194 zł.

Jednak nie tylko ubiegłorocznym budżetem zajmowano się podczas tej sesji. Radni przyjęli także kilka innych istotnych uchwał. Jedna z nich wprowadziła zakaz używania sprzętu motorowodnego z napędem spalinowym na zbiorniku Pławniowice (Dużym i Małym). Kolejna to uchwała w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej gminom Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”. Inne uchwały dotyczyły m.in. zadań finansowanych ze środków PFRON oraz przebudowy ul. Lignozy w Knurowie.

Następna sesja Rady Powiatu Gliwickiego planowana jest na 31 sierpnia.