Aktualności

15 lat Powiatu Gliwickiego w Unii Europejskiej

15 lat Powiatu Gliwickiego w Unii Europejskiej

Obchodzona w tym roku 15. rocznica wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej to doskonała okazja, by zastanowić się, w jakim stopniu Powiat Gliwicki skorzystał na tym członkostwie.  

Najlepszym, bo najbardziej kompletnym źródłem wiedzy na temat wykorzystania przez powiat funduszy unijnych jest część serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.starostwo.gliwice.pl/ zatytułowana „Realizowane projekty unijne”.  Już pierwszy rzut oka na zamieszczony tam wykaz projektów – których od 2004 r. zrealizowano w sumie 55 – pozwala stwierdzić, że na przestrzeni tych 15 lat dzięki unijnemu dofinansowaniu, wynoszącemu blisko 53 mln zł, działo się w powiecie gliwickim wiele i to w bardzo licznych dziedzinach.

Inwestycje, inwestycje…

Z pewnością najłatwiej dostrzec efekty projektów o charakterze inwestycyjnym. Termomodernizacji poddane zostały m.in. budynki Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Pozyskano też unijne dofinansowanie na modernizację pracowni rentgenodiagnostyki w ZOZ-ie Knurów.

Wiele zainwestowano również w poprawę infrastruktury drogowej. W ramach największego i najkosztowniejszego – bo wartego ponad 16,9 mln zł, w tym 14,4 mln zł dofinansowania – projektu „SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa” przebudowano ponad 9,2 km dróg, m.in. dostosowując je do nośności 115 kN, dzięki czemu trakt ten stanowić może w razie potrzeby objazd autostrady A4. Przebudowano również dwa mosty – w Pławniowicach, zlokalizowany w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 oraz w Leboszowicach, położony w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408. Most leboszowicki – wyremontowany kosztem prawie 1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł dofinansowania – zastąpił tymczasowy stary most o drewnianej nawierzchni i usprawnił nie tylko ruch kołowy, lecz również pieszy, dzięki budowie chodnika. Z kolei dzięki przebudowie mostu w Pławniowicach – kosztującej ponad 6,3 mln zł, z czego prawie 5,4 mln zł dofinansowania – w miejscu starego mostu powstał obiekt z dwoma pasami ruchu o szerokości 3 m każdy oraz z kładkami dla pieszych po obu stronach przęsła.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu przebudowano również drogę powiatową nr 2916S na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice, dostosowując ją do nośności 115 kN na odcinku łącznej długości 0,5 km, a także poprawiono bezpieczeństwo na skrzyżowaniu dróg powiatowych – ulic 1 Maja (DP 2981S) i Wilsona (DP 2982S) w Knurowie poprzez budowę w tym miejscu asynchronicznej sygnalizacji świetlnej. Zmodernizowano także drogi powiatowe S 2918 i S 2913.

Coś dla przyjemności

Znaczna część przedsięwzięć dotyczyła turystyki, sportu i kultury. Dzięki projektom „Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego” oraz „Konfer Tur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu gliwickiego” udało się zorganizować trzy wielkie imprezy dla mieszkańców powiatu oraz międzynarodową konferencję.

W ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”, którego dofinansowanie z UE wynosiło blisko 2,6 mln zł, oznakowano 211,5 km tras rowerowych w powiecie gliwickim, ok. 50 km zmodernizowano, utworzono dwa centra turystyki rowerowej – jedno na Zamku w Chudowie, drugie na Zamku w Toszku oraz dwa miejsca postojowe – nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach.

Za sprawą unijnego dofinansowania wydano także publikacje poświęcone drewnianym kościółkom leżącym w powiecie, lokalnym legendom i zwyczajom oraz przygotowano wystawę i nakręcono film poświęcone tradycjom i obrzędom z terenu powiatu gliwickiego.

W stronę nowoczesności, przeciwko wykluczeniu

Nasz powiat pielęgnując tradycję i historię regionu, sięga równocześnie po unijne środki na zadania inwestujące w nowoczesność. Projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” umożliwił rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez budowę publicznych punktów dostępu do Internetu – są to hotspoty, stanowiska komputerowe i infokioski rozlokowane w gminach powiatu i starostwie. W ramach realizacji projektu „Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach” w starostwie wdrożone zostały System Informacji Przestrzennej, system rejestracji czasu pracy i systemu kontroli dostępu oraz system wspomagający pracę Rady Powiatu w zakresie posiedzeń i procedury głosowania, a także zwiększono  wydajność i bezpieczeństwo systemu informatycznego. Z kolei projekt „Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim” miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – m.in. wśród rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i zdolnej młodzieży – przede wszystkim poprzez udostępnienie im zestawów komputerowych i zapewnienie dostępu do Internetu. Zapobieganie wykluczeniu – w różnej formie – to główny cel wielu unijnych projektów. Od kilku lat Powiat Gliwicki dzięki unijnemu dofinansowaniu prowadzi działania mające zwiększyć zdolność do zatrudnienia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy projektów mogą liczyć m.in. na wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe i zdrowotne.

Edukacja na plus

Najliczniejsza grupa projektów dotyczy edukacji. Pozyskane dofinansowanie unijne pozwala wspierać uczniów i studentów stypendiami, organizować dla uczniów dodatkowe zajęcia rozwijające ich pasje, umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności i wyrównywanie szans edukacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. kompetencji kluczowych, stanowiących połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia czyli umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Uczniowie powiatowych szkół w ramach projektów nie tylko mogą skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych w szkole, ale i uczestniczyć w wyjazdach studyjnych, wydarzeniach kulturalnych i organizowanych specjalnie dla nich warsztatach prowadzonych przez ekspertów.

Ważną grupę projektów edukacyjnych stanowią te, które koncentrują się na edukacji zawodowej. Ich uczestnicy mogą m.in. zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w certyfikowanych kursach finansowanych w ramach projektu lub doskonalić umiejętności i nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami podczas staży zawodowych, za udział w których uczniowie otrzymują stypendia. Część praktyk i staży odbywa sie poza granicami Polski – w ramach programu ERASMUS + uczniowie już wielokrotnie mieli okazję podnosić swoje umiejętności zawodowe pracując w Hiszpanii.

Warto podkreślić, że wsparciem w ramach projektów objęci są również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a część przedsięwzięć jest wprost dedykowana właśnie tej grupie odbiorców. Projekty wspierają m.in. indywidualizację nauczania, a także pozwalają np. na stworzenie warunków umożliwiających uczniom o ograniczonej sprawności odbycie staży zawodowych.

Przystosowanie szkolnej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych to również ważny element projektów edukacyjnych o charakterze inwestycyjnym. Warto bowiem pamiętać, że znaczna część unijnego dofinansowania jest wykorzystywana nie tylko na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, ale i na modernizację i rozbudowę szkolnych pracowni. Dzięki unijnemu wsparciu w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie zmodernizowano 4 pracownie informatyczne i powstał profesjonalny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk, w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach stworzono pracownie do nauki zawodu murarz-tynkarz, kucharz, pomoc kucharza, pomoc obsługi hotelowej oraz pomoc stolarza/pracownika obróbki drewna oraz dostosowano placówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych  m.in. poprzez budowę windy, zaś w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie utworzono pracownię dla nauki zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, złożoną z pomieszczenia gospodarczego i jednostki mieszkalnej. Obecnie trwa projekt, mający na celu stworzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie czterech nowoczesnych pracowni: do nauki grafiki 2D i 3D; techniczno-pomiarowej; montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektrotechniki i elektroniki, a także poprawę dostępności placówki dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy i pochylni.

Projekty edukacyjne wspierają również podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez finansowanie ich udziału w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, pomoc w tworzeniu sieci współpracy i samokształcenia lub opracowywaniu ze wsparciem ekspertów planów wspomagania dostosowanych do potrzeb rozwojowych danej placówki, a także poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

Wespół – zespół

Projekty unijne opierają się bowiem w znacznej mierze na współpracy. Przy ich realizacji Powiat Gliwicki współpracował z innymi jednostkami zarówno naszczeblu lokalnym, jak i ponadregionalnym /ponadnarodowym. Projekty „Zaplecze aktywnej turystyki …” „PIAP-y …” oraz projekt z zakresu aktywnej integracji „Nowy start w lepszą przyszłość” Powiat Gliwicki realizował w partnerstwie z gminami, wchodzącymi w jego skład. Współpraca z partnerami zagranicznymi dotyczy głównie projektów edukacyjnych – jak do tej pory projekty dofinansowane przez Unię Europejską wdrażano wspólnie z instytucjami z Niemiec, Hiszpanii, Czech, Malty oraz Wielkiej Brytanii.

W sumie przez minione 15 lat na wyżej wymienione zadania powiatu wydano prawie 64 mln zł, z czego prawie 53 mln to unijne dofinansowanie.

–  Myślę, że jako powiat możemy być dumni z faktu, że przy stosunkowo niewielkim budżecie, jakim dysponujemy, udało nam się pozyskać tak znaczne dofinansowanie i zrealizować tak wiele projektów – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Mam nadzieję, że kolejne lata członkostwa  Polski w Unii Europejskiej będą dla powiatu gliwickiego równie efektywne.